FANDOM


Line 19: Line 19:
 
|announcer = [[Khaled Al-Asad]] (Call of Duty 4)<br>Unknown (Modern Warfare 2)}}
 
|announcer = [[Khaled Al-Asad]] (Call of Duty 4)<br>Unknown (Modern Warfare 2)}}
   
'''[[Wikipedia:Opposing force|OpFor]]''' (short for '''Opposing Forces '''or '''Opposition Force''') was a military faction that seized power in the Middle East in 2011 following a violent [[The Coup|coup d'état]]. They served as the main antagonists during the first Act of ''[[Call of Duty 4: Modern Warfare]]'' in the [[United States Marine Corps|USMC]] segment of the campaign.
+
'''[[Wikipedia:Opposing force|OpFor]]''' (skrót od''' Opposing Forces ''' or''' Opposition Force''' ) to frakcja wojskowa, która przejęła władzę na Bliskim Wschodzie w 2011 r. Po brutalnym[[The Coup| zamachu stanu]] . Służyli jako główni antagoniści podczas pierwszego aktu''[[Call of Duty 4: Modern Warfare| Call of Duty 4: Modern Warfare]]'' wsegmencie kampanii[[United States Marine Corps| USMC]] .
   
==History==
+
==Historia==
The OpFor, led by [[Khaled Al-Asad]], came to power during a violent military coup in the Capital City, securing its mineral wealth and cementing itself as a major power in the Middle East. Their coup culminated in the dramatic execution of former President [[Yasir Al-Fulani]] on national television.
+
OpFor, dowodzony przez [[Khaled Al-Asad|Khaleda Al-Asada]] , doszedł do władzy podczas brutalnego zamachu stanu w stolicy, zabezpieczając swoje bogactwo mineralne i umacniając się jako główna potęga na Bliskim Wschodzie. Ich zamach zakończył się dramatyczną egzekucją byłego prezydenta [[Yasir Al-Fulani|Yasira Al-Fulaniego]] w telewizji krajowej.
   
Following their rise to power, the [[United States Marine Corps]] invaded the country in an attempt to remove the OpFor from power. Though the search for Al-Asad was unsuccessful, the Americans were able to score multiple victories during their brief military campaign. In just a few days, the bulk of Al-Asad's forces had been pushed back to the Capital City where they were making their last stand. However, as US ground combat forces closed in on the last enemy stronghold, the OpFor detonated a large nuclear warhead, obliterating themselves and all American forces in the vicinity.
+
Po dojściu do władzy [[United States Marine Corps|Korpus Morski Stanów Zjednoczonych]] zaatakował kraj, próbując usunąć OpFor z władzy. Chociaż poszukiwania Al-Asada nie powiodły się, Amerykanie byli w stanie odnieść wiele zwycięstw podczas krótkiej kampanii wojskowej. W ciągu zaledwie kilku dni większość sił Al-Asada została zepchnięta z powrotem do Stolicy, gdzie zajęli ostatnią pozycję. Jednakże, gdy amerykańskie siły bojowe zbliżały się do ostatniej twierdzy wroga, OpFor zdetonował dużą głowicę nuklearną, niszcząc siebie i wszystkie amerykańskie siły w pobliżu.
   
It later became evident that the OpFor had been aided by the [[Ultranationalist]] rebels in order to draw attention away from the [[Second Russian Civil War]]. The Ultranationalists had been supplying the OpFor with equipment, including weapons, vehicles, and, ultimately, nuclear ability.
+
Później stało się jasne, że OpFor był wspierany przez [[Ultranationalist|ultranacjonalistycznych]] rebeliantów, aby odwrócić uwagę od [[Second Russian Civil War|drugiej wojny domowej w Rosji]] . Ultranacjonaliści zaopatrywali OpFor w sprzęt, w tym broń, pojazdy i, ostatecznie, zdolność nuklearną.
   
Following Al-Asad's [[Safehouse|capture and execution by the SAS in Azerbaijan]], it is unknown what happened to the OpFor.
+
Po [[Safehouse|schwytaniu i egzekucji]] Al-Asada [[Safehouse|przez SAS w Azerbejdżanie]] nie wiadomo, co stało się z operacją OpFor.
   
A faction called OpFor also appear in ''[[Call of Duty: Modern Warfare 2]]'', based in Afghanistan in the missions "[[Team Player]]" and "[[Endgame]]". It is possible that they are the same OpFor led by Al-Asad, but it is not completely certain. If they are, it is unknown if they have a new leader or a new set of motives
+
Frakcja o nazwie OpFor pojawia się również w ''[[Call of Duty: Modern Warfare 2]]'' , z siedzibą w Afganistanie, w misjach [[Team Player]] ” i „ [[Endgame]]. Możliwe, że one tym samym operatorem prowadzonym przez Al-Asada, ale nie jest to całkowicie pewne. Jeśli tak, to nie wiadomo, czy mają nowego lidera czy nowy zestaw motywów
   
==Equipment and Arsenal==
+
==Sprzęt i arsenał==
The OpFor was supplied mainly by Ultranationalist forces. Most of their weapons and equipment are in use by the military of several Middle Eastern nations. Though they are relatively well-known, many weapons available to other factions are not present in the OpFor's armory.
+
OpFor był dostarczany głównie przez siły ultranacjonalistyczne. Większość ich broni i sprzętu jest używana przez wojsko kilku narodów Bliskiego Wschodu. Choć one stosunkowo dobrze znane, wiele broni dostępnych dla innych frakcji nie jest obecnych w zbrojowni OpFor.
   
The OpFor in Afghanistan have a relatively better armory, having access to the modernized [[AK-47]], as well as numerous modern attachments. They also seem to have better armor, as they wear military-grade ballistic vests as opposed to blue Kevlar security vests.
+
OpFor w Afganistanie ma stosunkowo lepszą zbrojownię, mając dostęp do zmodernizowanej [[AK-47]] , a także licznych nowoczesnych dodatków. Wydaje się, że mają lepszą zbroję, ponieważ noszą wojskowe kamizelki balistyczne w przeciwieństwie do niebieskich kamizelek bezpieczeństwa Kevlar.
   
They have a large assortment of armed vehicles, with [[BMP-2]] and [[T-72]] tanks, as well as an air force consisting primarily of attack helicopters and gunships such as the [[Mi-24]]. During "[[The Coup]]", several MiG-29 fighters are also seen. In addition, they also have several infantry fighting vehicles (IFVs).
+
Mają duży asortyment uzbrojonych pojazdów, w tym czołgi [[BMP-2]] i [[T-72]] , a także siły powietrzne składające się głównie z śmigłowców szturmowych i okrętów, takich jak [[Mi-24]] . Podczas „ [[The Coup|Zamachu]] widać także kilku myśliwców MiG-29. Ponadto mają także kilka wozów piechoty (IFV).
   
===Assault Rifles===
+
===Karabiny szturmowe===
*[[AK-47]]
+
*[[AK-47|AK 47]]
*[[AK-74]] (only seen in intro cutscene of [[The Coup]])
+
*[[AK-74]] (tylko w przerywniku filmowym [[The Coup]] )
 
*[[AK-74u]]
 
*[[AK-74u]]
 
*[[G3]]
 
*[[G3]]
 
*[[FAL]]
 
*[[FAL]]
   
===Submachine Guns/Machine Pistols===
+
===Pistolety maszynowe / pistolety maszynowe===
 
*[[G18]]
 
*[[G18]]
 
*[[Mini-Uzi]]
 
*[[Mini-Uzi]]
Line 53: Line 53:
 
*[[Skorpion]]
 
*[[Skorpion]]
   
===Machine Guns===
+
===Pistolety maszynowe===
 
*[[RPD]]
 
*[[RPD]]
 
*[[M2 Browning]]
 
*[[M2 Browning]]
*[[M249 SAW]] (Used in "[[Charlie Don't Surf]]")
+
*[[M249 SAW]] (Używany w „ [[Charlie Don't Surf]])
   
===Shotguns===
+
===Strzelby===
 
*[[W1200]]
 
*[[W1200]]
   
===Sniper Rifles===
+
===Snajperki===
*[[Dragunov]]
+
*[[Dragunov|Dragunow]]
   
===Handguns===
+
===Pistolety===
 
*[[M9]]
 
*[[M9]]
 
*[[USP .45]]
 
*[[USP .45]]
*[[Desert Eagle]] ([[Imran Zakhaev]]'s Desert Eagle used in "[[The Coup]]" by [[Khaled Al-Asad]])
+
*[[Desert Eagle]] ( [[Desert Eagle|Eagle Desert ]][[Imran Zakhaev]] użyty w [[Imran Zakhaev|Zamachu ]][[The Coup|stanu]] [[Khaled Al-Asad|Khaleda Al-Asada]] )
   
===Attachments===
+
===Załączniki===
*[[Red Dot Sight]]
+
*[[Red Dot Sight|Celownik punktowy]]
*[[ACOG Scope]]
+
*[[ACOG Scope|Zakres ACOG]]
*[[Shotgun (attachment)|Shotgun]]
+
*[[Shotgun (attachment)|Strzelba]]
   
===Heavy Weapons===
+
===Ciężkie bronie===
 
*[[ZPU-4]]
 
*[[ZPU-4]]
   
===Aircraft===
+
===Samolot===
 
*[[Mi-8]]
 
*[[Mi-8]]
 
*[[Mi-24]]
 
*[[Mi-24]]
 
*[[MiG-29]]
 
*[[MiG-29]]
   
===Armoured Vehicles===
+
===Pojazdy opancerzone===
 
*[[BMP-2]]
 
*[[BMP-2]]
 
*[[T-72]]
 
*[[T-72]]
*[[Technical]]
+
*[[Technical|Techniczny]]
   
==Multiplayer Maps==
+
==Mapy dla wielu graczy==
===Call of Duty 4: Modern Warfare===
+
===Call of Duty 4 Modern Warfare===
<gallery>
+
<gallery widths="120">
 
Bare Load Screen Ambush CoD4.jpg|[[Ambush]]
 
Bare Load Screen Ambush CoD4.jpg|[[Ambush]]
 
Backlot_loadscreen_CoD4.jpg|[[Backlot]]
 
Backlot_loadscreen_CoD4.jpg|[[Backlot]]
Line 103: Line 103:
   
 
===Call of Duty: Modern Warfare 2===
 
===Call of Duty: Modern Warfare 2===
<gallery>
+
<gallery widths="120">
 
Scrapyard.jpg|[[Scrapyard]]
 
Scrapyard.jpg|[[Scrapyard]]
 
Afghan loading screen MW2.png|[[Afghan]]
 
Afghan loading screen MW2.png|[[Afghan]]
Line 116: Line 116:
   
 
===Call of Duty: Modern Warfare 3===
 
===Call of Duty: Modern Warfare 3===
In the multiplayer preview in the Survival Mode trailer, a ''Modern Warfare 2'' style OpFor insignia can be seen above an [[I.M.S.]] and in the ''Modern Warfare 3 ''map [[U-Turn]], the OpFor insignia can be seen in a tunnel.
+
W podglądzie wieloosobowej w przyczepie Survival Mode, o ''Modern Warfare 2'' styl OPFOR insygniów widać powyżej w [[I.M.S.|IMS]]  oraz w ''Modern Warfare 3'' mapy [[U-Turn]] The OPFOR insygnia można zobaczyć w tunelu.
   
 
<gallery>
 
<gallery>
Line 125: Line 125:
 
{{Clear}}
 
{{Clear}}
   
==Nationality==
+
==Narodowość==
The nationality of the OpFor is never explicitly stated. The logo of OpFor has the military insignia and flags depicting two crossed swords, similar to the Omani, Saudi Arabian, and 1996-2001 Taliban-era Afghanistan Coat of Arms. Reference to the in-game maps does not provide a conclusion either, as different missions take place in different locations throughout the Middle East. Exposition given by Al-Asad in "[[The Coup]]" indicates that the nation was formerly a monarchy before President [[Al-Fulani]] was elected. While "[[Charlie Don't Surf]]", "[[The Bog]]" and "[[War Pig]]" take place within the coastal province of Jeddah in Saudi Arabia, the next mission "[[Shock and Awe]]" takes place in southern Iraq. This evidence supports the idea that the OpFor nation is, in fact, a fictional Arab Republic, and was created only for story and gameplay purposes. On a television in the mission "[[Blackout]]", a news reporter describes it as a "small, but oil rich country". In some scrapped single player levels, such as "Designated Training", the unknown country is specifically called "Saudi Arabia".
+
Narodowość OpFor nigdy nie jest wyraźnie określona. Logo OpFor ma insygnia wojskowe i flagi przedstawiające dwa skrzyżowane miecze, podobne do Omani, Arabii Saudyjskiej i herbu Afganistanu z okresu 1996-2001. Odniesienie do map w grze również nie daje konkluzji, ponieważ różne misje odbywają się w różnych lokalizacjach na całym Bliskim Wschodzie. Wystąpienie Al-Asada w „ [[The Coup|Zamachu stanu]] wskazuje, że naród był wcześniej monarchią przed wyborem prezydenta [[Al-Fulani]] . Podczas gdy „ [[Charlie Don't Surf]], [[The Bog]] ” i „ [[War Pig]] odbywają się w nadmorskiej prowincji Jeddah w Arabii Saudyjskiej, kolejna misja [[Shock and Awe]]„ma miejsce w południowym Iraku. Dowody te potwierdzają ideę, że naród OpFor jest w rzeczywistości fikcyjną Republiką Arabską i został stworzony wyłącznie do celów fabularnych i związanych z rozgrywką. W telewizji w misji„ [[Blackout]] ”reporter opisuje jest to „mały, ale bogaty w ropę kraj”. Na niektórych złomowanych poziomach dla jednego gracza, takich jak „Wyznaczone szkolenie”, nieznany kraj jest nazywany „Arabią Saudyjską”.
   
 
The new OpFor in ''[[Call of Duty: Modern Warfare 2]]'' fights in Afghanistan. Their relation, if any, to the original OpFor is not known but their major link is that they speak Arabic. There are also posters of [[Khaled Al-Asad]] and ''Call of Duty 4'' OpFor logos around the city in "[[Team Player]]".
 
The new OpFor in ''[[Call of Duty: Modern Warfare 2]]'' fights in Afghanistan. Their relation, if any, to the original OpFor is not known but their major link is that they speak Arabic. There are also posters of [[Khaled Al-Asad]] and ''Call of Duty 4'' OpFor logos around the city in "[[Team Player]]".
Line 243: Line 243:
 
*The OpFor in ''[[Call of Duty 4: Modern Warfare]]'' have a more professional appearance, with the use of ballistic helmets, bulletproof vests, and other military gear. However, in ''Call of Duty: Modern Warfare 2'', they appear to have less gear and simply wear BDUs, chest rigs, and berets for the most part.
 
*The OpFor in ''[[Call of Duty 4: Modern Warfare]]'' have a more professional appearance, with the use of ballistic helmets, bulletproof vests, and other military gear. However, in ''Call of Duty: Modern Warfare 2'', they appear to have less gear and simply wear BDUs, chest rigs, and berets for the most part.
 
*In ''Call of Duty 4: Modern Warfare'', [[Al-Asad]] is the announcer for multiplayer OpFor. In ''Call of Duty: Modern Warfare 2'' it is a different, unidentified voice.
 
*In ''Call of Duty 4: Modern Warfare'', [[Al-Asad]] is the announcer for multiplayer OpFor. In ''Call of Duty: Modern Warfare 2'' it is a different, unidentified voice.
*In ''Call of Duty 4: Modern Warfare'' multiplayer, if the player plays as OpFor, the character will always wear gloves in first-person, even if the third-person model has no gloves.
+
*Jeśli ''w'' grze wieloosobowej ''Call of Duty 4: Modern Warfare'' gracz gra jako OpFor, postać zawsze będzie nosić rękawiczki w pierwszej osobie, nawet jeśli model trzeciej osoby nie ma rękawiczek.
   
 
<div class="thumbinner" style="width:175px; float:left">
 
<div class="thumbinner" style="width:175px; float:left">
Line 251: Line 251:
   
   
<div class="thumbcaption">The OpFor propaganda poster and the North Korean original</div>
+
  +
  +
<div class="thumbcaption">Plakat propagandowy OpFor i oryginał z Korei Północnej</div>
 
</div>
 
</div>
   
   
*There is a propaganda poster of Two OpFor soldiers hitting a US Soldier with the buttstocks of their rifles that can be found throughout ''Call of Duty 4 ''and ''Modern Warfare 2'', such as in "[[The Bog]]" and on buildings near the OpFor spawn in [[Afghan]]. This poster is actually based on a North Korean propaganda poster, with the soldiers replaced and the Korean text converted into Arabic.
+
*Jest plakat propagandowy z dwóch OPFOR żołnierzy uderzających amerykańskiego żołnierza z Kolby swoich karabinów, które można znaleźć na całym ''Call of Duty 4'' i ''Modern Warfare 2'' , tak jak w „ [[The Bog]] i na budynkach w pobliżu OPFOR tarło w [[Afghan]] . Plakat ten jest w rzeczywistości oparty na północnokoreańskim plakacie propagandowym, z zastąpionymi żołnierzami i koreańskim tekstem przekształconym na arabski.
   
 
{{CoD4 Factions}}
 
{{CoD4 Factions}}
 
{{CoD6 Factions}}
 
{{CoD6 Factions}}
   
[[ru:OpFor]]
+
[[ru:OpFor|ru: OpFor]]
 
[[Category:Call of Duty: Modern Warfare 2 Factions]]
 
[[Category:Call of Duty: Modern Warfare 2 Factions]]
 
[[Category:Call of Duty 4: Modern Warfare Factions]]
 
[[Category:Call of Duty 4: Modern Warfare Factions]]

Revision as of 11:03, May 2, 2020

Cod4topright CoD4DStr MW2icontr MW3tr CoDO Icon RealWorldtr


OpFor (skrót od Opposing Forces  or Opposition Force ) to frakcja wojskowa, która przejęła władzę na Bliskim Wschodzie w 2011 r. Po brutalnym zamachu stanu . Służyli jako główni antagoniści podczas pierwszego aktu Call of Duty 4: Modern Warfare wsegmencie kampanii USMC .

Historia

OpFor, dowodzony przez Khaleda Al-Asada , doszedł do władzy podczas brutalnego zamachu stanu w stolicy, zabezpieczając swoje bogactwo mineralne i umacniając się jako główna potęga na Bliskim Wschodzie. Ich zamach zakończył się dramatyczną egzekucją byłego prezydenta Yasira Al-Fulaniego w telewizji krajowej.

Po dojściu do władzy Korpus Morski Stanów Zjednoczonych zaatakował kraj, próbując usunąć OpFor z władzy. Chociaż poszukiwania Al-Asada nie powiodły się, Amerykanie byli w stanie odnieść wiele zwycięstw podczas krótkiej kampanii wojskowej. W ciągu zaledwie kilku dni większość sił Al-Asada została zepchnięta z powrotem do Stolicy, gdzie zajęli ostatnią pozycję. Jednakże, gdy amerykańskie siły bojowe zbliżały się do ostatniej twierdzy wroga, OpFor zdetonował dużą głowicę nuklearną, niszcząc siebie i wszystkie amerykańskie siły w pobliżu.

Później stało się jasne, że OpFor był wspierany przez ultranacjonalistycznych rebeliantów, aby odwrócić uwagę od drugiej wojny domowej w Rosji . Ultranacjonaliści zaopatrywali OpFor w sprzęt, w tym broń, pojazdy i, ostatecznie, zdolność nuklearną.

Po schwytaniu i egzekucji Al-Asada przez SAS w Azerbejdżanie nie wiadomo, co stało się z operacją OpFor.

Frakcja o nazwie OpFor pojawia się również w Call of Duty: Modern Warfare 2 , z siedzibą w Afganistanie, w misjach „ Team Player ” i „ Endgame ”. Możliwe, że są one tym samym operatorem prowadzonym przez Al-Asada, ale nie jest to całkowicie pewne. Jeśli tak, to nie wiadomo, czy mają nowego lidera czy nowy zestaw motywów. 

Sprzęt i arsenał

OpFor był dostarczany głównie przez siły ultranacjonalistyczne. Większość ich broni i sprzętu jest używana przez wojsko kilku narodów Bliskiego Wschodu. Choć są one stosunkowo dobrze znane, wiele broni dostępnych dla innych frakcji nie jest obecnych w zbrojowni OpFor.

OpFor w Afganistanie ma stosunkowo lepszą zbrojownię, mając dostęp do zmodernizowanej AK-47 , a także licznych nowoczesnych dodatków. Wydaje się, że mają lepszą zbroję, ponieważ noszą wojskowe kamizelki balistyczne w przeciwieństwie do niebieskich kamizelek bezpieczeństwa Kevlar.

Mają duży asortyment uzbrojonych pojazdów, w tym czołgi BMP-2 i T-72 , a także siły powietrzne składające się głównie z śmigłowców szturmowych i okrętów, takich jak Mi-24 . Podczas „ Zamachu ” widać także kilku myśliwców MiG-29. Ponadto mają także kilka wozów piechoty (IFV).

Karabiny szturmowe

Pistolety maszynowe / pistolety maszynowe

Pistolety maszynowe

Strzelby

Snajperki

Pistolety

Załączniki

Ciężkie bronie

Samolot

Pojazdy opancerzone

Mapy dla wielu graczy

Call of Duty 4 Modern Warfare

Call of Duty: Modern Warfare 2

Call of Duty: Modern Warfare 3

W podglądzie wieloosobowej w przyczepie Survival Mode, o Modern Warfare 2 styl OPFOR insygniów widać powyżej w IMS  oraz w Modern Warfare 3 mapy U-Turn The OPFOR insygnia można zobaczyć w tunelu.

Narodowość

Narodowość OpFor nigdy nie jest wyraźnie określona. Logo OpFor ma insygnia wojskowe i flagi przedstawiające dwa skrzyżowane miecze, podobne do Omani, Arabii Saudyjskiej i herbu Afganistanu z okresu 1996-2001. Odniesienie do map w grze również nie daje konkluzji, ponieważ różne misje odbywają się w różnych lokalizacjach na całym Bliskim Wschodzie. Wystąpienie Al-Asada w „ Zamachu stanu ” wskazuje, że naród był wcześniej monarchią przed wyborem prezydenta Al-Fulani . Podczas gdy „ Charlie Don't Surf ”, „ The Bog ” i „ War Pig ” odbywają się w nadmorskiej prowincji Jeddah w Arabii Saudyjskiej, kolejna misja „ Shock and Awe„ma miejsce w południowym Iraku. Dowody te potwierdzają ideę, że naród OpFor jest w rzeczywistości fikcyjną Republiką Arabską i został stworzony wyłącznie do celów fabularnych i związanych z rozgrywką. W telewizji w misji„ Blackout ”reporter opisuje jest to „mały, ale bogaty w ropę kraj”. Na niektórych złomowanych poziomach dla jednego gracza, takich jak „Wyznaczone szkolenie”, nieznany kraj jest nazywany „Arabią Saudyjską”.

The new OpFor in Call of Duty: Modern Warfare 2 fights in Afghanistan. Their relation, if any, to the original OpFor is not known but their major link is that they speak Arabic. There are also posters of Khaled Al-Asad and Call of Duty 4 OpFor logos around the city in "Team Player".

Quotes

 • !المنطقة محميّة - Almantaqah mahmiyah! / Area Clear!
 • !جندي صحافي مسقوط - Jundee sahafi masqoot! / Soldier down!
 • !قنّاص - Qanaas! / Sniper!
 • !قصف - Qasf! / Airstrike!
 • !رمي من جهات متعددة - Ramy min jehat muta'dedah! / We’re being shot at from multiple directions!
 • !عندنا واحد مصيب! واحد مصيب - I'ndena wahed musib! Wahed musib! / We have a man down, a man down!
 • !تقصّف شديد - Taqasuf shadeed! / Heavy resistance!
 • !أنا تحت العدو - Ana taht al a'du! / I’m under the enemy!
 • !منطقة السقوط - Manteqat alsuqut! / Landing zone!
 • !انتبه وراك - Intebeh waraak! / Look behind you!
 • !اهجموا اليسار - Uhjumo al yesar! / Flank left!
 • !اهجموا اليمين - Uhjumo al yemin! / Flank right!
 • !استمروا الرمي - Estamero aramy! / Keep shooting!
 • !خليكم عليّ - Khalikum a'lay! / Cover me!
 • !امسكوا مكانكم - Amseku makankum! / Hold your positions!
 • !متعرض للنار - Mutaaredh annar! / We’re taking fire!
 • !أحتاج تعزيزات - Ahtaj ta'zizat! / Need backup!
 • !اقتحام! اقتحام! اقتحام - Eqteham! Eqteham! Eqteham! / Breach! Breach! Breach!
 • !اتصل عالمركز - Etasel a'almarkaz! / Call HQ!
 • !ارجعوا الرمي - Erjeo'oh aramy! / Return fire!
 • !ادخلوا - Udkholu! / Enter!
 • !بغيّر مخزن - Baghayir makhzan! / Changing magazine!
 • !احميني! بعبّي مخزن - Ihmeeni! Ba'abi makhzan! / Cover me! Filling up storage (Reloading)!
 • !بعبّي - Ba’abi / Reloading!
 • !رمانة - Romana! / Pomegranate (Semtex Grenade)!
 • !أرمي رمانة - Aramy romanah! / Throwing pomegranate! (Semtex Grenade)
 • !أرمي قنبلة يدوية - Aramy qunbelah yadaweeyah! / Throwing hand grenade!
 • !القنبلة - Al qunbelah!/ Grenade!
 • !قنبلة صوتية - Qunbelah sawteyah! / Sound grenade! (Probably Flash)
 • !آه! هو كان حقّي - Ah! Hu kan haqi! / Aah! He was mine!
 • !ضرب ممتاز - Dharb mumtaz! / Excellent shooting!
 • !حاضر - Hadher! / Roger!
 • !معليش - Ma'lish! / No problem!
 • !ضرب - Dharb! / Heavy fire!
 • رقصة التانغو أسفل! - Tango Saq'at! / Target Down!
 • !سقط رجل منا - Saqata rajolu mina!/ Man Down!
 • "Take no prisoners, comrades!" - Start of match (Call of Duty 4: Modern Warfare)
 • "Show no mercy." - Start of match
 • "We've been defeated, a new challenge awaits us." - After OpFor lose the match
 • "Defeated, don't let this happen again." - After OpFor lose the match
 • "The war is not over, there will be another day." - After OpFor lose the match
 • "Your work is appreciated, well done." - After OpFor win the match
 • "We won, the challenge has been met!" - After OpFor win the match
 • "Good job, we have displayed our dominance." - After OpFor win the match
 • "Well done, victory is ours." - After OpFor win the match
 • "Tactical Nuke ready for launch." - When the Tactical Nuke is obtained
 • "Tactical Nuke incoming!" - When a friendly Tactical Nuke is inbound
 • "Enemy Nuke incoming, it's over!" - When the enemy team launches a Tactical Nuke
 • "Our UAV is online!"- When a teammate launches a friendly UAV
 • "Enemy UAV is airborne!"- When a enemy launches a UAV
 • Enemy AC-130 above! - When a enemy launches an AC-130
 • Enemy Apache incoming! - When a enemy launches a Chopper gunner
 • "We may have lost the battle, but not the war." -After OpFor lose the match (Call of Duty 4)

Gallery

Call of Duty 4: Modern Warfare

Call of Duty 4: Modern Warfare DS

Call of Duty: Modern Warfare 2

Call of Duty: Modern Warfare Remastered

Videos

Trivia

HUDIcon OpFor

Call of Duty 2-style OpFor icon, used on early stages. Note the pan-Arab colors of red, white, and black.

 • The OpFor in Call of Duty 4: Modern Warfare have a more professional appearance, with the use of ballistic helmets, bulletproof vests, and other military gear. However, in Call of Duty: Modern Warfare 2, they appear to have less gear and simply wear BDUs, chest rigs, and berets for the most part.
 • In Call of Duty 4: Modern Warfare, Al-Asad is the announcer for multiplayer OpFor. In Call of Duty: Modern Warfare 2 it is a different, unidentified voice.
 • Jeśli w grze wieloosobowej Call of Duty 4: Modern Warfare gracz gra jako OpFor, postać zawsze będzie nosić rękawiczki w pierwszej osobie, nawet jeśli model trzeciej osoby nie ma rękawiczek.

Opfor poster mw2 Northkoreanpropaganda
Plakat propagandowy OpFor i oryginał z Korei Północnej


 • Jest plakat propagandowy z dwóch OPFOR żołnierzy uderzających amerykańskiego żołnierza z Kolby swoich karabinów, które można znaleźć na całym Call of Duty 4 i Modern Warfare 2 , tak jak w „ The Bog ” i na budynkach w pobliżu OPFOR tarło w Afghan . Plakat ten jest w rzeczywistości oparty na północnokoreańskim plakacie propagandowym, z zastąpionymi żołnierzami i koreańskim tekstem przekształconym na arabski.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.